Hebrew‎ > ‎

הצלת הכפר ליפתא בירושלים

posted Mar 3, 2011, 10:19 PM by Lifta Society   [ updated Mar 9, 2011, 8:41 PM ]

נפתחה בתאריך 01/03/2011

קריאה לעצירת מכרז ליפתא

לכבוד   

ראש הממשלה מר בנימין נתניהו

שר השיכון מר אריאל אטיאס

אנו החתומים מטה אנשי מקצוע בתחום השימור והמורשת האדריכלית, שוחרי תרבות, טבע ונוף הארץ ואזרחים, פונים בקריאה לעצירת המכרז והתכנית לשווק קרקעות ולבנייה בכפר ליפתא.

שרידי הכפר החקלאי, השוכן בכניסה לירושלים, הם כיום שמורה נדירה של אדריכלות וטכנולוגיית בנייה כפרית משולבת בטראסות ובצמחיה ייחודית. ליפתא היא מהעדויות האחרונות לבניה המסורתית של הכפרים הערביים, כפרים חקלאיים מקומיים ודוגמא מובהקת ל"נוף תרבות" המוגדר באמנות אונסקו: כמעשה ידי אדם, בעל ערך אוניברסאלי ניכר מבחינה היסטורית ואסתטית.

מנהל מקרקעי ישראל משווק את מרבית שטח הכפר ליזמים פרטיים שיהפכו אותו לשכונת מגורים יוקרתית בה ישולב רחוב מסחרי שאינם הולמים את אופי האתר. מהלך זה מבוצע בטרם נערך בליפתא סקר ותיעוד מפורט של כל המבנים והאלמנטים לשימור. התחלת שיווק המגרשים לפני בחינה מדוקדקת שתגדיר אלו פריטים בכפר ראוי שיישארו בידי הצבור הרחב תוביל להעברת ערכי תרבות ונוף בעלי חשיבות וייחודיות לידי יזמים פרטיים ולסגירתם לציבור הרחב אם לא להשמדתם. 

שווק תכנית ליפתא במתכונתה הנוכחית עומד בניגוד לסטנדרטים הנדרשים בטיפול באתר שימור  ייחודי בעל רגישות תרבותית ואקולוגית גבוהה. שימור הכפר מחייב תכנית שימור מקצועית ומחמירה.

בשם שמירה על ערכי טבע ותרבות והאינטרס הציבורי הרחב, אנו קוראים לכם להורות על עצירה מוחלטת של תהליך המכרז על פי התכנית הנוכחית וקיום דיון בעתיד המקום.

בזה באנו על החתום:

הקואליציה האזרחית להצלת ליפתא

לתמיכה, לפעולה ולתרומות –  אנא שילחו אישורכם גם אל:

אילן שטייר, 0545-69-20-89, ilan@makinghistory.co.il 

למידע נוסף:

מכרז  מינהל מקרקעי ישראל ים/405/2010  על פי תב"ע 6036 לליפתא.

דוחות מקצועיים עיינו: נספח ארכיאולוגי - רשות העתיקות -סקר אורבאני ראשוני של מינהל השימור ברשות.

מן העיתונות: רגע לפני שהשקדיות ייעלמו (דפנה גולן, הארץ)

http://www.atzuma.co.il/lifta

Comments